WiadomośćInformacja o wyłożeniu planów miejscowych
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 22 sierpnia 2023 - 20:07:29


Informacja o wyłożeniu planów miejscowych

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko "Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku" (uchwała Nr XXXIX/1016/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.09.2021 r.). Plany wyłożone będą w dniach od 28 sierpnia 2023 r. do 25 września 2023 r.Projekt obejmuje obszar o powierzchni 27,92 ha, położony w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

Celem projektu planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej jest umożliwienie realizacji publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Zapisy projektu planu pozwalają także na nieznaczną intensyfikację parametrów projektowanej zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej i przekształcenie zabudowy istniejącej.

Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Letniskowej i Barniewickiej, gdzie występuje naturalne zagłębienie bezodpływowe, ustalono przeznaczenie terenu na park retencyjny. W obszarze węzła integracyjnego w sąsiedztwie dworca Osowa wprowadzono zapisy kształtowania przestrzeni publicznej zgodne z wytycznymi z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-42-46 lub za pośrednictwem maila katarzyna.ulasinska©brg.gda.pl.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 21 września 2023 r. o godz. 17.

reklama
HKO.jpg
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

  • bip.brg.gda.pl

  • brg.gda.pl

  • bip.gdansk.pl


w zakładce przedmiotowego planu w dniu 28.08.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska/ nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg©brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 27,92 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

W obszarze tym znajdują się tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, las, węzeł komunikacyjny (przystanek PKM oraz pętla autobusowa), odcinek ulicy Barniewickiej, odcinek ulicy Letniskowej oraz ulica Cerery. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność prywatną, tereny ulic oraz tereny kolejowe należą do Gminy Miasta Gdańska lub Skarbu Państwa.

Około 1/4 obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osowa, rejon ul. Barniewickiej i Herosa w mieście Gdańsku z 2005 roku (numer ewidencyjny 2123), Osowa rejon ulic Posejdona i Junony z 2017 roku (numer ewidencyjny 2149), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku - w zakresie układu komunikacji drogowej z 2001 roku (numer ewidencyjny 2104), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w rejonie ul. Letniskowej, Barniewickiej, Cerery, Zeusa i Konstelacji z 2000 roku (numer ewidencyjny 2110). Wyżej wymieniony obszar dotyczy głównie terenów o przeznaczeniu drogowym i usługowym. Na pozostałym terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym.

Zakłada się również intensyfikację parametrów urbanistycznych dla zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej oraz umożliwienie przekształceń zabudowy istniejącej. Kierunek zmian wynika z rozwiązań proponowanych w „Studium lokalizacji przystanku PKM Kielnieńska / Nowa Kielnieńska wraz z analizą możliwości przekształceń w rejonie oddziaływania PKM w Gdańsku - Osowej” sporządzonego w 2015 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Zmianie ulegnie przeznaczenie terenu zarezerwowanego pod budowę stacji transformatorowej, dz. nr 1230/77 (obręb 1) przy ulicy Cerery.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Biuro Rozwoju Gdańska
Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.6786 )