Zaloguj się | Rejestracja

Informacja o wyłożeniu planów miejscowych


Informacja o wyłożeniu planów miejscowych

Prezydent Miasta Gdańska informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko "Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku" (uchwała Nr XXXIX/1016/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.09.2021 r.). Plany wyłożone będą w dniach od 28 sierpnia 2023 r. do 25 września 2023 r.Projekt obejmuje obszar o powierzchni 27,92 ha, położony w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

Celem projektu planu Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej jest umożliwienie realizacji publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Zapisy projektu planu pozwalają także na nieznaczną intensyfikację parametrów projektowanej zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej i przekształcenie zabudowy istniejącej.

Ponadto w rejonie skrzyżowania ulic Letniskowej i Barniewickiej, gdzie występuje naturalne zagłębienie bezodpływowe, ustalono przeznaczenie terenu na park retencyjny. W obszarze węzła integracyjnego w sąsiedztwie dworca Osowa wprowadzono zapisy kształtowania przestrzeni publicznej zgodne z wytycznymi z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-42-46 lub za pośrednictwem maila katarzyna.ulasinska©brg.gda.pl.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 21 września 2023 r. o godz. 17.

reklama
HKO.jpg
Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronach internetowych:

 • bip.brg.gda.pl

 • brg.gda.pl

 • bip.gdansk.pl


w zakładce przedmiotowego planu w dniu 28.08.2023 r.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska/ nazwy firmy oraz adresu zamieszkania/siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2023 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg©brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska http://bip.brg.gda.pl.UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 27,92 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Barniewickiej, Letniskowej oraz Cerery. Teren częściowo graniczy z Jeziorem Wysockim.

W obszarze tym znajdują się tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, las, węzeł komunikacyjny (przystanek PKM oraz pętla autobusowa), odcinek ulicy Barniewickiej, odcinek ulicy Letniskowej oraz ulica Cerery. Grunt w zdecydowanej większości stanowi własność prywatną, tereny ulic oraz tereny kolejowe należą do Gminy Miasta Gdańska lub Skarbu Państwa.

Około 1/4 obszaru wskazanego do objęcia planem znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Osowa, rejon ul. Barniewickiej i Herosa w mieście Gdańsku z 2005 roku (numer ewidencyjny 2123), Osowa rejon ulic Posejdona i Junony z 2017 roku (numer ewidencyjny 2149), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku - w zakresie układu komunikacji drogowej z 2001 roku (numer ewidencyjny 2104), zmiana mpszp dzielnicy urbanistycznej Osowa w rejonie ul. Letniskowej, Barniewickiej, Cerery, Zeusa i Konstelacji z 2000 roku (numer ewidencyjny 2110). Wyżej wymieniony obszar dotyczy głównie terenów o przeznaczeniu drogowym i usługowym. Na pozostałym terenie nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym.

Zakłada się również intensyfikację parametrów urbanistycznych dla zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Barniewickiej oraz umożliwienie przekształceń zabudowy istniejącej. Kierunek zmian wynika z rozwiązań proponowanych w „Studium lokalizacji przystanku PKM Kielnieńska / Nowa Kielnieńska wraz z analizą możliwości przekształceń w rejonie oddziaływania PKM w Gdańsku - Osowej” sporządzonego w 2015 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Zmianie ulegnie przeznaczenie terenu zarezerwowanego pod budowę stacji transformatorowej, dz. nr 1230/77 (obręb 1) przy ulicy Cerery.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Biuro Rozwoju Gdańska

wtorek 22 sierpnia 2023 - 20:07:29 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Osowa.jpg

Polecamy firmy / usługi


nm.jpg
PRZYCHODNIA NOVUM MEDICA ZAPRASZA
Gdańsk Osowa, ul. Sopocka 14
tel. +48 782 470 782
Usługi w ramach bezpłatnej opieki:
 • lekarz rodzinny POZ
 • lekarz pediatra POZ
Usługi w ramach prywatnej opieki:
 • lekarz kardiolog
 • lekarz medycyny sportowej
 • lekarz neurolog
 • lekarz ortopeda
 • lekarz dermatolog
 • psycholog
 • trycholog
Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
rozpoczęta
Atrakcyjna zimowa promocja
ZAPRASZAMY
.. ul. Oriona 1:
 • do żłobka i przedszkola
.. ul. Nowy Świat 7 a:
 • do szkoły NOWY ŚWIAT

Zapraszamy na DNI OTWARTE
20 kwietnia,
w godz. 10:00-12:00
Czekają atrakcyjne promocje


tel. 691 190 120
www.happykidsosowa.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na
kursy prawa jazdy
w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B,
B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD.

Oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
pelvi.jpg
Centrum Medyczne "PELVI"
Gdańsk Osowa
ul. Kwiatkowskiego 11D
Zapraszamy do skorzystania
z usług medycznych
w Centrum Medycznym Pelvi. Obiecujemy dobrze się Tobą zaopiekować.

Oferta medyczna
 • ginekologia
 • chirurgia i proktologia
 • urologia
 • ortopedia
 • pediatra
 • urofizjoterapia

Tel. 506-507-166
www.pelvi.pl

nm.jpg
Zapraszamy:
pn-pt: 8:00-21:00
sb: 8:00-17:00

Usługi
 • Strzyżenie męskie
 • Combo
 • Trymerowanie brody
 • modelowanie
TEL. 788-730-762
www.fryzjer-osowa.pl

STUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ!
EGZOSOMY
– nowa terapia regeneracyjna
i przeciwzmarszczkowa
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg
z wykorzystaniem egzosomów – cząsteczek biologicznych, które inicjują procesy regeneracyjne zapewniające skórze młody wygląd, poprawę jej kolorytu i sprężystość na wiele miesięcy.

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
fk.jpg
FABRYKA KULTURY REDA
ZAPRASZA NA WYDARZENIA
Reda, ul. Łąkowa 59A
Kalendarz Fabryki
 • Spotkanie podróżnicze (19.04)
 • Janusz Radek koncert (20.04)
 • Spoko Loko koncert (21.04)
 • Makiety kolejowe (27.04)
 • Kobranocka - koncert (11.05)
 • Siostry Pruś koncert (17.05)
 • Dancing Queens (25.05)