Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Rada Dzielnicy Osowa informuje


Rada Dzielnicy Osowa informuje

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa, Waldemar Karpiński, zaprasza na XV sesję Rady Dzielnicy Osowa. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z jednoczesną transmisją sesji LIVE na Facebook'u (o ile możliwości techniczne na to pozwolą). Sesja odbędzie się w środę 27 maja 2020 roku o godzinie 17:00. Wcześniej, bo już w ten poniedziałek, dyżur online będzie pełnił Przewodniczący Zarządu Osowej, Bartosz Stefański.W najbliższy poniedziałek o godzinie 18:30, Przewodniczący Zarządu Osowej Bartosz Stefański, spotka się z mieszkańcami Osowej podczas dyżuru na czacie online. Będzie to pierwsza taka forma spotkania.Natomiast w środę 27 maja o 17:00, odbędzie się kolejna sesja rady w formie online.

planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad

3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad

4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

Uchwała nr XV/37/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie
wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rada Dzielnicy Osowa wnosi o uzupełnienie zapisów w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych o następujące inwestycje:

1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ulicy Galaktycznej do wiaduktu kolejowego wraz z budową ulicy tzw. „Nowej Koziorożca” na odcinku od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy Kielnieńskiej;

2. Budowa ulicy tzw. „Nowej Kielnieńskiej” jako trasy alternatywnej do ulicy Kielnieńskiej, która będzie łączyć Zachodnią Obwodnicę Trójmiasta z Trasą Kaszubką oraz przyszłą Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej;
3. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z filią biblioteki miejskiej oraz siedzibą Rady Dzielnicy Osowa na działce przy ulicy Jednorożca;

4. Budowa węzła „Gdańsk Kukawka” przy linii kolejowej nr 201 wraz z trasami dojazdowymi do ulic Kielnieńskiej i tzw. „Nowej Kielnieńskiej”;

5. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta do Centrum Handlowego „Osowa”;

6. Budowa ulic Junony, Keplera, Meteorytowej oraz Wenus.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ad. 1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej oraz budowa ulicy tzw. „Nowej Koziorożca” są inwestycjami priorytetowymi w Osowej dla bezpiecznego i sprawnego dojazdu mieszkańców Osowej i gmin sąsiadujących z Osową do przystanku PKM oraz do bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po dzielnicy. Przebudowa ma szansę ograniczyć negatywne skutki ruchu samochodowego na terenie naszej dzielnicy, a także zwiększyć bezpieczeństwo i jakość życia poruszających się lub mieszkających w jej sąsiedztwie mieszkańców. Jej remont pozwoli także na sprawniejsze i bezpieczniejsze połączenie Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta, Trasy Kaszubskiej oraz planowanej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Ad. 2. Budowa ulicy tzw. „Nowej Kielnieńskiej” pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wnętrza dzielnicy, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na dzielnicowych drogach. Ulica „„Nowa Kielnieńska” stanie się także dzielnicową obwodnicą, co pozwoli na wykonanie zakładanego wzdłuż ulicy tzw. „starej Kielnieńskiej” bulwaru lub innej przestrzeni miejskiej służącej mieszkańcom. Budowa ulicy tzw. „Nowej Kielnieńskiej” będzie także umożliwiało utworzenie węzła wraz z przystankiem PKM „Gdańsk Kukawka”.

Ad. 3. Centrum Społeczno-Kulturalne, inaczej zwanego Domem Sąsiedzkim, jest jedną z największych potrzeb społecznych osowskiej społeczności. Osowianie nie mają się gdzie spotykać, gdzie rozwijać swoich pasji czy umiejętności. Centrum Społeczno-Kulturalne pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych osowskiej społeczności. Połączenie jej funkcjonalności z biblioteką oraz nową siedziba Rady Dzielnicy Osowa pozwoliłoby na powiązanie kilku funkcjonalności w jednym miejscu oraz na stałe użytkowanie powierzchni budynku.

Ad. 4. Budowa węzła „Gdańsk Kukawka” jest z punktu widzenia dzielnicy punktem strategicznym do przyszłego efektywnego rozwoju komunikacji w dzielnicy. Węzeł „Gdańsk Kukawka” będzie spełniał rolę węzła typu „Park & Ride”, na którym zarówno mieszkańcy dzielnicy jak i gmin ościennych będą zostawiali swoje auta, aby dostać się koleją do dzielnic takich jak Wrzeszcz, Śródmieście czy do miasta Gdyni.

Ad. 5. Budowa kładki pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się pieszych oraz rowerzystów z Osowej do Centrum Handlowego „Osowa” oraz do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Piesi i rowerzyści, pomimo ryzyka wypadku, korzystają obecnie z bardzo ruchliwego przejazdu ulicą Spacerową na jej odcinku nad Zachodnią Obwodnicą, aby dostać się do wspomnianych lokalizacji.

Ad. 6. Rozbudowa siatki ulic w południowej części dzielnicy pozwoli na przyszłe zaspokojenie potrzeb aktualnie planowanej i szybko rozwijającej się części dzielnicy, do której sprowadzi się wielu nowych mieszkańców. Budowa ulicy Meteorytowej pozwoli na odciążenie ulicy Planetarnej oraz Nowy Świat, które są dziś ulicami tranzytowymi przez dzielnicę. Budowa ulicy Keplera pozwoli na połączenie Osiedla Barniewice drugą drogą z resztą dzielnicy, a także pozwoli na przyszły łatwiejszy dojazd do Klukowa i Portu Lotniczego. Ulica Junony pozwoli w sposób bezpieczny obsłużyć mieszkańców zabudowy wielorodzinnej oraz będzie stanowić nowe połączenie pomiędzy ulicami Barniewicką oraz Wodnika.


5. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej - Dzielnicy Osowa do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2021

Uchwała nr XV/38/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie
priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa
do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2021

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa wskazuje następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Osowa z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2021:

1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ulicy Galaktycznej do wiaduktu kolejowego oraz budowa ulicy tzw. Nowej Koziorożca od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy Kielnieńskiej;

2. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 o budynek szkolny na działce przy ulicy Orfeusza;

3. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Nowy Świat na odcinku od ulicy Zeusa do ulicy Planetarnej;

4. Zaprojektowanie oraz realizacja nawierzchni asfaltowej ulicy Wodnika wraz z zagospodarowaniem tzw. „Jaru Wodnika”;

5. Zaprojektowanie przebudowy oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Junony;

6. Remont nawierzchni oraz przebudowa chodników na ulicy Sołdka;

7. Remont nawierzchni oraz przebudowa chodników na ulicy Biwakowej;

8. Zaprojektowanie oraz realizacja utwardzenia na pozostałym odcinku ulicy Westy;

9. Odbudowa pomostu w parku przy ulicy Chirona;

10. Budowa zaprojektowanego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81;

11. Opracowanie koncepcji węzła komunikacyjnego przy przyszłym przystanku PKM „Gdańsk Kukawka”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ad. 1. Przebudowa i modernizacja ulicy Kielnieńskiej, jako drogi dojazdowej do przystanku PKM oraz głównego kręgosłupa komunikacyjnego dzielnicy Osowa, jest sprawą pilną i dużej wagi dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, także tych dojeżdżających do przystanku PKM z Chwaszczyna, Kielna, Miszewa i innych okolicznych miejscowości. Ulica Kielnieńska, jako jedna z głównych dróg wyjazdowych ze stolicy metropolii, nie spełnia kryteriów drogi wojewódzkiej ani drogi bezpiecznej dla uczestników ruchu – kierowców, rowerzystów ani pieszych. Droga ta w dzisiejszym stanie nie posiada odpowiedniego podłoża, prawidłowego odwodnienia, dostosowanych chodników, ścieżek rowerowych oraz przystanków autobusowych i zjazdów do posesji. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej jest konieczna w jak najszybszym czasie. Ulica Nowa Koziorożca umożliwi połączenie wnętrza dzielnicy z ulicą Kielnieńską, co pozwoli na rozproszenie ruchu w okolicy oraz zapewni swobodniejszy dojazd do wnętrza dzielnicy.

Ad. 2. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 o nowy budynek szkolny przy ulicy Orfeusza jest niezwykle pilną sprawą. Reforma edukacji oraz napływ rodzin z dziećmi spowodowały, że młodzież ucząca się w ZSO nr 2 nie jest w stanie pomieścić się w klasach. Młodzież zmuszona uczyć się w niewygodnych warunkach w bibliotece lub nawet w stołówce szkolnej. Zdarza się, że dla młodych mieszkańców Osowej nie ma miejsca w ZSO nr 2 i zmuszeni są oni do uczęszczania do szkół w innych rejonach miasta. Co więcej, rozbudowa szkoły pozwoli na rozwój zarówno szkoły podstawowej jak i liceum, które znajdują się w czołówce szkół w Gdańsku pod względem jakości kształcenia.

Ad. 3. Ostatnie modernizacje ulic w Osowej skutkują nową nawierzchnią wielu ulic w dzielnicy. Osowa posiada asfaltową ulicę Wodnika, przebudowaną ulicę Planetarną, wyremontowaną do połowy ulicę Barniewicka i planowane są remonty ulic Barniewickiej oraz Kielnieńskiej. Niestety, na ulicy Nowy Świat na odcinku od ulicy Zeusa do ulicy Planetarnej pozostał stary, połatany lub podziurawiony asfalt, który niekorzystnie wpływa na odbiór pobliskich inwestycji i jakość życia mieszkańców. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej pozwoli przybliżyć dzielnicę do wykonania „ringu” dzielnicowego z wyremontowanych dróg.

Ad. 4. Ulica Wodnika to jedna z głównych ulic dzielnicy oraz główny trakt prowadzący do węzła „Owczarnia”. Po budowie zbiornika retencyjnego „Osowa-II” oraz ulicy Nowy Świat do wykonania pozostało około 250 metrów ulicy Wodnika. Odcinek ten nie posiada ani oświetlenia, ani chodnika, choć jest jedną z głównych ulic Osowej. Ciągiem tym, pomiędzy ulicami Junony oraz Nowy Świat, porusza się wielu pieszych oraz rowerzystów. Niestety, brak chodnika czy oświetlenia stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Konieczne jest jak najszybsze wykonanie nawierzchni asfaltowej i oświetlenia w miejscu istniejących płyt drogowych oraz chodnika i ścieżki rowerowej w tzw. „Jarze Wodnika”.

Ad. 5. Ulica Junony jest dziś główną drogą dojazdową do nowej części dzielnicy, w której powstają osiedla złożone z budynków wielorodzinnych. Poruszają się po niej duże potoki aut oraz autobusy powodując stałą degradację ułożonych płyt. Ulica Junony posiada chodnik oraz doczeka się pełnego oświetlenia w roku 2020. Na tym ważnym ciągu komunikacyjnym brakuje już tylko asfaltu.

Ad. 6. Ulica Sołdka to jedna z najstarszych ulic w dzielnicy oraz jeden z głównych ciągów pozwalających na dostanie się do wnętrza dzielnicy. Ulica Sołdka posiada podziurawiony i popękany asfalt, zniszczone wyniesienia oraz nierówne chodniki z bardzo wysokimi krawężnikami, które utrudniają poruszanie się rodzicom z dziećmi czy rowerzystom. Ulica Sołdka była zgłaszana przez mieszkańców do remontu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jej remont jest niezwykle istotny.

Ad. 7. Ulica Biwakowa to równie wiekowa ulica jak ulica Sołdka. Posiada stary asfalt i nierówne chodniki z wysokimi krawężnikami. Przy ulicy Biwakowej znajduje się także jedyna w Osowej przychodnia oraz jest ona jedną z dróg prowadzących do parku przy ul. Chirona. Jej remont jest konieczny.

Ad. 8. Ulica Westy została zaprojektowana do utwardzenia w ramach tzw. „Programu Chodnikowego” Niestety, projekt nie objął pozostałego, blisko 90-metrowego odcinka ulicy Westy. Odcinek ten nie został zaprojektowany i finalnie nie został utwardzony w ramach „Programu Chodnikowego”. Należy wykonać pozostałą część utwardzenia, aby móc finalnie zakończyć zadanie utwardzenia ulicy Westy.

Ad. 9. Pomost w parku przy ul. Chirona został zamknięty w roku czerwcu 2019 z powodu stanu, który groził zawaleniem oraz możliwością wpadnięcia do zbiornika wodnego i zranienia się osoby znajdującej się na pomoście. Ten niespełna ponad 10-letni pomost należy odbudować w celu przywrócenia świetności tej części parku – jest jedną z jego głównych atrakcji. Park Chirona był ogłoszony najpiękniejszą przestrzenią publiczną Pomorza w roku 2012 także dzięki wspomnianemu pomostowi i Rada Dzielnicy nie wyobraża sobie, aby nie został on odbudowany.

Ad. 10. Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej nr 81 jest niezwykle potrzebną inwestycją sportową, która będzie służyła uczniom, mieszkańcom oraz lokalnemu klubowi sportowemu Olimpia Osowa. Mieszkańcy wielokrotnie wyrażali swoje poparcie oraz zgłaszali zapotrzebowanie na istnienie nowego boiska w tym miejscu, m.in. w postaci list poparcia, głosowania na projekt budowy szatni przy boisku czy hojny udział w zbiórce publicznej na potrzeby projektu boiska.

Ad. 11. Opracowanie koncepcji węzła „Gdańsk Kukawka” przybliży nas do projektu oraz finalnej budowy węzła „Gdańsk Kukawka”, który będzie pełnił rolę węzła typu „Park & Ride”. Zarówno mieszkańcy dzielnicy jak i gmin ościennych będą zostawiali na nim swoje auta, aby dostać się koleją do dzielnic takich jak Wrzeszcz, Śródmieście czy do Gdyni. Opracowanie koncepcji węzła „Gdańsk Kukawka” jest o tyle istotne, że ogłoszony został plan budowy nowych przystanków kolejowych do roku 2023 - przystanek „Gdańsk Kukawka”, nazwany w projekcie „Gdańsk Osowa Północ”, widnieje na liście tego planu. Równolegle podjęcie prac pozwoli na rychłe udostepnienie mieszkańcom wspomnianego przystanku i polepszenie sytuacji komunikacyjnej dzielnicy Osowa.


6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utwardzenia gruntowego odcinka ulicy Westy

Uchwała nr XV/39/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie
utwardzenia gruntowego odcinka ulicy Westy

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o wykonanie projektu budowlanego, utwardzenie płytami oraz wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Westy na istniejącym, gruntowym odcinku ulicy Westy o długości około 90 metrów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ulica Westy, wraz z ulicami Hestii i Woźnicy, została ujęta do utwardzenia w ramach jednej z edycji tzw. „Programu Chodnikowego”. Niestety, ulica Westy nie została w pełni objęta projektem utwardzenia. Ze względu na to niedopatrzenie w roku 2020 utwardzono tylko zaprojektowany odcinek ulicy Westy pozostawiając blisko 90-metrowy odcinek bez utwardzenia (gruntowy). Rada Dzielnicy Osowa oraz mieszkańcy ulicy Westy widzą potrzebę wykonania projektu utwardzenia oraz jak najszybszego wykonania utwardzenia 90-metrowego, gruntowego odcinka ulicy Westy.


7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie sesji

reklama
McDonalds.jpg

piątek 22 maja 2020 - 08:11:51 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej

Polecamy firmy / usługi

Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa,
ul. Nowy Świat 7a, oraz Oriona 1
Rekrutacja 2020/2021
w toku
.. Zapraszamy:
 • do przedszkola
  dzieci urodzone w 2016 i 2017
 • do żłobka
  dzieci urodzone w 2018 i 2019
.. Zapraszamy:
 • Rekrutacja do szkoły
  NOWY ŚWIAT
  KLASY 0-I oraz II-VIII

REKRUTACJA TELEFONICZNA
ORAZ ONLINE
Z A P R A S Z A M Y

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA,
ŻŁOBEK HAPPY BABY, BASEN.


www.happykidsosowa.pl

kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
gabor.jpg
Biuro Ochrony, ul. Kielnieńska 123/A10
Zasadniczym powodem powstania Naszej firmy było utworzenie wyspecjalizowanego personelu zdolnego, do profesjonalnego i kompleksowego zabezpieczenia Państwa życia, zdrowia oraz mienia. Oferujemy usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
www.gabor-security.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na kursy prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD, oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
maran.jpg
marAN - Kursy Językowe
Gdańsk Osowa, ul. Barniewicka 110

marAN jest niewielką szkoła językową. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodzieży
oraz dorosłych.

- zajęcia dla dzieci od 3 roku życia
- mało liczne grupy do 6 osób
- zajęcia indywidualne i grupowe
- konwersacje
- różnorodność materiałów do nauki
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera

malinowy_ogrod.jpg
Gdańsk Osowa ul. Pegaza 2
Nowa karta menu
Piątkowe kolacje
Niedzielne brunche

Nasza oferta
Taneczne piątki
Imprezy okolicznościowe

Komunie i specjalne ofertySTUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ - KERATYNOWY LIFTING
I BOTOX RZĘS
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg który mocno podkreśli piękno i czerń rzęs. Odżywi, zregeneruje a także podkręci je pogrubi
i wydłuży

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości